Home > Content > nieuw besluit over kerkdiensten

nieuw besluit over kerkdiensten

Hoevelaken, 19 maart 2020

Beste gemeenteleden,
De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus volgen elkaar in hoog tempo op. De veranderende omstandigheden hebben ook gevolgen voor ons gemeente-zijn. Tot in het hart ervan, de erediensten, zijn deze gevolgen merkbaar. Er is de kerkenraad alles aan gelegen om de bediening van de verzoening voortgang te laten hebben.
Adviezen en oproepen van onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid (zie het artikel ‘Liefst zo min mogelijk kerkgangers’ in het Reformatorisch Dagblad) en burgemeester Renkema (zie ‘Stad Nijkerk’ van 18 maart) hebben de kerkenraad het volgende doen besluiten:
·        Vanaf zondag 22 maart zijn alleen de voorganger, een ouderling en een diaken, een organist, de koster en/of iemand voor de techniek in het VLC aanwezig
·        Er is dus GEEN kinderoppas, BHV, deurwacht en kerkauto
·        De gemeente kan via de kerktelefoon of de website van onze gemeente de dienst beluisteren. Ook zal er, indien mogelijk, via YouTube een uitzending met beeld verzorgd worden. De link om deze te kunnen bekijken/beluisteren zal via de website en de app-groep gedeeld worden.
·        De uitzendingen in beeld zijn voor de periode waarin we als gemeente niet samen kunnen komen. De kerkenraad kiest hiervoor om de betrokkenheid bij de dienst te vergroten. Zeker voor de gezinnen met (jonge) kinderen kan dit een dankbaar hulpmiddel zijn om samen de kerkdiensten te volgen. Ook is het voor de voorganger fijn om te weten dat de gemeente die hij niet ziet, hem wel ziet.
·        De dienst der offerande (collecten) heeft een eigen plaats in de liturgie. Om ook dit onderdeel van de eredienst op afstand vorm te geven, roepen we u op uw gaven over te maken op het rekeningnummer van de kerkvoogdij: NL09 ABNA 0497 2066 84. Graag met vermelding van de datum van de dienst. Aanstaande zondag bijvoorbeeld: ‘collecten 22-3’. De opbrengst zal naar rato verdeeld worden tussen de kerkvoogdij en de diaconie.
Het doet pijn om te besluiten de kerkdiensten voorlopig op deze manier te houden. Het stemt tegelijkertijd dankbaar dat we, Deo volente, diensten kunnen blijven houden. Tot eer van de Koning van de kerk. Tot zegen en zaligheid voor ons.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, stelt u die dan gerust via scribahhghoevelaken@bethelgemeente.nl
Met vriendelijke groet,

uw kerkenraad