Home > Content > Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

De zorg van de kerkvoogdij omvat normaal gesproken het beheer over alle goederen van de kerkelijke gemeente: de gebouwen en het vermogen van de kerkelijke gemeente (spaarrekeningen, banktegoeden enz.), voor zover deze niet van diaconale aard zijn. De kerkvoogden moeten ook voorzien in het onderhoud en eventueel de vernieuwing van de gebouwen en hun inventaris. Binnen onze gemeente zijn we nog niet in het bezit van onroerende goederen, dus zal de kerkvoogdij zich in eerste instantie niet met het beheer van gebouwen bezig houden.

De kerkvoogden hebben ook tot taak het register van gemeenteleden bij te houden, met daarbij de zogenoemde geboorte-, doop-, lidmaten- en trouwboeken. De gelden moeten zo beheerd worden dat de gemeente in staat is om te voldoen aan haar financiële verplichtingen. We denken hier in het bijzonder aan die verplichtingen, welke zij heeft ten opzichte van de predikant van de gemeente, andere medewerkers (organisten en koster) en de Hersteld Hervormde Kerk in haar geheel.

​Bankrekeningnummers kerkvoogdij:
Kerkvoogdij (algemeen, o.a. giften en collectemunten): NL09 ABNA 0497 2066 84
Actiecomité: NL43 ABNA 0459 9685 48

Met betrekking tot de inkomsten is de kerkvoogdij vrijwel geheel aangewezen op bijdragen en giften uit de gemeente. Het grootste deel hiervan is afkomstig van de jaarlijkse kerkelijke bijdragen. De overige bijdragen van de gemeenteleden zijn afkomstig uit collectes tijdens de erediensten.

We kennen de volgende bronnen van inkomsten:

  • Collectes;
  • Giften;
  • Vrijwillige bijdragen;
  • Verjaardagsfonds;
  • Actiecomité

Ledenadministratie
Mevrouw L. Schipper verzorgt de ledenadministratie.
Als u gaat verhuizen of trouwen, als er een kind wordt geboren of als iemand overlijdt, wordt u verzocht mevrouw L. Schipper, de scriba en uw wijkouderling daarvan schriftelijk te berichten.

Collectes
Er worden in onze gemeente normaal gesproken per eredienst drie collectes gehouden.
De eerste collecte is doorgaans voor de diaconie. De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. Tijdens de derde collecte word er gecollecteerd voor de predikantsplaats, het huisvestingsfonds, de huur van het Van Lodenstein College en de instandhouding van de erediensten of voor een speciaal doel.

Collectemunten
De kerkvoogdij verkoopt collectemunten, omdat het voor grote gezinnen handig is om gebruik te maken van collectemunten. Daarnaast zijn collectemunten fiscaal aftrekbaar. De munten zijn verkrijgbaar bij R.J. Hendriksma (Amersfoort) en J.H. van Putten (Hoevelaken). De munten hebben de waardes € 0,50 / € 1,00 / € 2,00. U kunt contant betalen of door middel van een overboeking vooraf. Normaal gesproken is de verkoop op de eerste maandagavond van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur. Als u in de week daarvóór per bank betaalt, geeft de penningmeester uw betaling door en kunt u de munten ophalen. Indien u op een ander tijdstip munten wilt kopen, is een telefonische afspraak gewenst. Ook in dat geval kunt u betalen door middel van een overboeking per bank; print de overschrijving uit en neem deze mee als betalingsbewijs

Giften
Het is ook mogelijk om giften en legaten per bank over te maken. Dit is fiscaal aftrekbaar en zorgt er voor dat de leden van de kerkvoogdij niet met grote contante bedragen over straat hoeven te gaan.
De volgende bankrekening kan gebruikt worden: NL09 ABNA 0497 2066 84. De rekening staat op naam van de ‘Kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente Bethel’ met als plaatsaanduiding ‘Hoevelaken’.

Vrijwillige bijdragen
In onze kerkelijke gemeente worden de leden in het voorjaar benaderd met het verzoek voor het betreffende jaar een verantwoorde financiële bijdrage vast te stellen, zodat het kerkenwerk in onze gemeente voortgang kan vinden. De betaling kan direct of later in het jaar geschieden, hetzij contant of door overmaking per bank. Het geld is bestemd voor het bekostigen van het pastorale werk, het kerkenwerk, etc.
De vrijwillige bijdrage zal bij voorkeur aan het begin van het kalenderjaar gevraagd worden, zodat gespreide betaling mogelijk is. De aanbiedingsbrief zal voorzien worden van een begroting voor het betreffende jaar.
 
Veel mensen hebben behoefte aan een leidraad ter bepaling van hun jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Dikwijls wordt als richtlijn gegeven: Geef wat u kunt missen als uw netto-inkomen minder is dan € 10.000,- per jaar; geef tenminste 2 procent van uw netto-inkomen als dat ligt boven de € 10.000,- per jaar.

ANBI-status
Klik hier om het ANBI document in te zien.

Verjaardagsfonds
In onze gemeente is een verjaardagsfonds in het leven geroepen om al onze jarigen in de gelegenheid te stellen op hun verjaardag een extra blijk te kunnen tonen voor het werk van de kerk.
Ieder gemeentelid ontvangt op zijn/haar verjaardag een felicitatiekaart in een envelop. Gemeenteleden boven de 18 jaar ontvangen ook een retourenvelop die gebruikt kan worden om er een gift voor het verjaardagsfonds in te doen. De retourenvelop wordt later weer opgehaald door een medewerker, die een gedeelte van de gemeente voor zijn/haar rekening neemt. De opbrengst van dit fonds wordt bestemd voor het huisvestingsfonds.
Contactpersoon is: mevrouw L. Schipper

Actiecomité
Als actiecomité organiseren we diverse acties gedurende het hele jaar.
Houd u hiervoor de kerkbode in de gaten.

Wij hebben ook een eigen rekening: NL43 ABNA 0459 9685 48 t.n.v. Kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente Bethel te Hoevelaken. Dit rekeningnummer kunt u ook gebruiken voor het betalen van rookworsten en/of kiprollades.

Spullen die nog goed bruikbaar en heel zijn, maar niet meer in uw huis passen, kunt u elke 1e zaterdag van de maand tegelijk met uw oud papier inleveren bij de familie Florijn.
Heeft u iets bijzonders, neemt u dan contact op met de heer M.A. Blok sr.
Voor vragen of suggesties kunt u altijd naar ons mailen via:
actiecomite@bethelgemeente.nl

Wij zien ook dit jaar weer uit naar uw hulp en uw steun.

Met vriendelijke groet,

Margriet den Dunnen
Justian en Marijke Fieret
Ben en Laura Kok
Sander van der Mast
Guido en Nisette van Rinsum
Joël en Henrieke Wouters

Herfstmarkt commissie
Deze commissie organiseert de jaarlijkse Herfstmarkt in het najaar. Leden van deze commissie zijn:
Margriet den Dunnen
Justian Fieret
Danieke Florijn
Sander van der Mast