Home > Content > Bericht kerkdiensten per 20-12-20

Bericht kerkdiensten per 20-12-20

Beste gemeenteleden, afgelopen maandagavond heeft onze overheid een lockdown afgekondigd tot en met 19 januari. Een ingrijpende maatregel waar wij allemaal dagelijks mee te maken hebben. Ook voor ons gemeenteleven heeft dit gevolgen. De kerkenraad heeft hier deze week twee keer over gesproken. Overleggen waarin de pijn haast tastbaar was die wij voelen bij de besluiten die genomen zijn.
Eerst willen we u nog noemen dat onze overleggen ingeklemd waren tussen gebed. Onze verlegenheid, afhankelijkheid en besluiten hebben we in Gods hand gelegd. Ook weten we ons gedragen door uw gebeden.  Het past ons u ook te danken voor de wijze waarop u zich in de achterliggende tijd aan de geldende richtlijnen en voorschriften hebt gehouden. De besmettingen die er onder gemeenteleden zijn geweest, hadden voor zover wij weten geen relatie met het gemeenteleven.

De kerkenraad heeft voor de periode van de door de overheid afgekondigde lockdown, na kennisgenomen te hebben van de oproep van de overheid aan de kerken en het advies van de landelijke kerk, en in overeenstemming met de met u gedeelde routekaart het volgende besloten:
- in deze periode vinden er geen fysieke bijeenkomsten van de catechisatie, (jeugd)verenigingen en kringen plaats. Als er digitale mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten, juichen we die toe.
- de Kerstviering van de verenigingen op de 2e Kerstdag wordt vanuit het VLC verzorgd door alleen 'medewerkers'. Het zingen en opzeggen van teksten door kinderen van de gemeente is eerder deze week opgenomen. Deze opnames krijgen een plaats in de uitzending op 2e Kerstdag.
- de erediensten worden in het VLC verzorgd door de daar aanwezige 'medewerkers'. De dienst is voor iedereen alleen bij te wonen via de kerktelefoon en livestream.

Graag geven we gehoor aan de oproep van het Breed Moderamen van de Generale Synode om om te zien naar gemeenteleden die eenzaam zijn. Voor wie dit geldt en graag de diensten met iemand anders wil volgen, is er de mogelijkheid om contact op te nemen met diaken Blok (033-2000198). Hij zoekt dan naar een mogelijkheid voor u. Als u zich aan wil bieden om een broeder en/of zuster voor een dienst bij u thuis te ontvangen - binnen de daarvoor geldende voorschriften van de overheid! - kunt u dat eveneens bij hem aangeven. We zijn dankbaar voor het omzien naar elkaar dat er op dit gebied in de achterliggende tijd reeds geweest is!

Broeders en zusters, bovenstaande is zeer ingrijpend. Als kerkenraad kunnen we de gevolgen hiervan voor de gemeente niet overzien. We vinden rust in het vaste geloof dat de Bethelgemeente Gods gemeente is. Hij laat de werken van Zijn handen niet los! Laat de roepstemmen die in deze tijd tot ons komen, door ons gehoord worden én uitdrijven tot de HEERE Die regeert! 
Ondanks de omstandigheden allen een gezegend Kerstfeest toegebeden.
Uw kerkenraad